Vi tilrettelegger for alle typer seremonier, uavhengig av religion eller livssyn.

Det er ikke noe krav til at man må ha seremoni, likevel ønsker nok de fleste å ha en form for avskjedsseremoni for den døde. Det mest vanlige er en begravelse eller en bisettelse i en kirke, kapell eller annet egnet rom.

Ved valg av seremoni bør man så langt som mulig forsøke å la denne være i tråd med avdødes ønsker. Avdøde kan ha uttrykt spesielle ønsker i forhold til bisettelse eller begravelse, religion eller livssyn.

Seremonityper:

Kirkelig

En kirkelig begravelse eller bisettelse innebærer at gravferdsseremonien foregår i kirke eller et kapell, ledet av en prest.

En bisettelse som ledes av en prest fra Den norske kirke inneholder tre salmer, i tillegg til preludium og postludium. Det er i tillegg rom for musikk i tillegg til dette.

En begravelse inneholder det samme musikalske som en bisettelse, og en salme som synges ute på graven i tillegg.

 

Human-Etisk

Både medlemmer og ikke-medlemmer av Human-Etisk forbund kan få bistand av forbundet til en begravelse eller bisettelse. Ikke-medlemmer må betale en avgift til forbundet.

En humanistisk seremoni kan inneholde forskjellige innslag som f.eks musikk, diktlesning og minnetale. Det vanligste er at seremonilederen fra Human-Etisk Forbund setter opp et program sammen med pårørende

Katolsk

En katolsk begravelse foregår som regel i en av de katolske kirkene eller et av byens kapell. Messen settes opp i samarbeid med presten som leder gravferden, og inneholder som regel forbønn, salmer, musikk og bibellesning.


Andre religioner og trossamfunn

Alle trossamfunn har sitt eget rituale og sin egen liturgi for å gjennomføre gravferd. Vi samarbeider med alle trossamfunn for å gjennomføre en begravelse eller en bisettelse på en slik måte at det blir i tråd med avdødes og pårørendes tro.


Dersom man ønsker å avholde en privat minnestund, eventuelt livssynsnøytral gravferd, så er vi også behjelpelig med dette. En slik begravelse eller bisettelse kan avholdes i livssynsnøytrale seremonirom, som for eksempel Møllendal kapell. Vi kan bidra til å tilrettelegge og gjennomføre en privat seremoni som er i tråd med avdødes og pårørendes ønsker.